Odkaz na StoryMaps:

klikněte zde pro odkaz

Pro komunikaci s cílovou skupinou a školení je vhodná prezentace výsledků jednou ze základních věcí. Prezentace výsledků pro širší veřejnost, lokálním zemědělským poradcům a také vládním představitelům jednotlivých oblastí je provedena prostřednictvím předpřipravených šablon Story Maps. Výsledky mapování a modelování jsou zde prezentovány formou interaktivních map (ArcGIS online) a různých názorných animací vytvořených v ArcScene.

V rámci školení je možné na základě vytvořených interaktivních map v ArcGIS Online názorně ukázat problémy týkajících se jednotlivých mapovaných oblastí, jako je například:

  • Protierozní opatření u Closure Areas postihují jen pouze malou část povodí a tudíž neřeší problém jako takový, kdy je velmi často i přítok z jiných části
  • Na tento problém navazují i další problémy, kdy část protierozních opatření je nevhodně umístěna a navržena

Story Maps jsou jedním z hlavních nástrojů pro komunikaci s vládními představiteli a donory projektů, který prezentuje a shrnuje všechny výsledky projektu.

Přejít nahoru